امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

از آنجا که همیشه مقالات منتشر شده در ژورنال های معتبر، به عنوان یک الگو و راهنما برای سایر پژوهش ها قرار می‌گیرند؛ بنابراین نیاز است تا در مورد داوری آنها، به ویژه روش پژوهش و شیوه های آماری به کار رفته در مقالات، حساسیت بیشتری نشان داد. فصلنامه (مدیریت بازرگانی) دانشگاه تهران، از جمله مجلات معتبری است که در ایران، دارای کیفیت و شهرت علمی بالایی است. ولی متاسفانه در اکثر شماره های منتشر شده این فصلنامه؛ به طور متوسط بیش از 60درصد مقالاتی که از شیوه های آماری استفاده کرده اند، دارای ایرادهای بزرگ و مهمی هستند که ارزش مقالات را ساقط می‌کنند و در واقع غیرقابل استناد می‌گردند. 

علی رغم مکاتباتی که با سردبیر و دبیر محترم این فصلنامه وجود داشته و این مشکلات اساسی بین گردیده‌اند، ولی باز هم توجهی به این موضوع نشده و در نتیجه، هنوز هم شاهد انتشار مقالات پر ایراد و بدون ارزش علمی، حتی توسط اساتید بزرگ و به نام دانشگاه‌های معتبر کشور، در این فصلنامه هستیم.

بنابراین، بر اساس رسالت و تعهد علمی خود تصمیم به انتشار مقالات این فصلنامه و گزارش ایرادهای روش شناسانه و آماری آنها گرفتیم.  برای شروع، از شماره سوم (پاییز) این فصلنامه در سال 96 شروع مینماییم و در هر بخش به ارائه یک مقاله (که دارای ایراد روش شناسانه و آماری است) میپردازیم.

hamid1

 

 

عنوان مقاله: بررسي عوامل مؤثر بر هويت برند سازماني و تأثير آن بر عملکرد برند و رضايت كاركنان بيمة البرز )مطالعة موردي: كاركنان استان تهران(

  1. با توجه به تعاریف و مفاهیمی که در صفحه 620 ارائه شده اند، متغیر هویت برند، یک متغیر مرتبه دوم است که دارای پنج زیربعد است: تمرکز بر مشتری و کارمند، هویت بصری سازمانی، شخصیت برند، ارتباطات پایدار و طرح های منابع انسانی؛ در واقع مفهوم هویت برند، زمانی معنی دار است که متشکل از مجموعه ای از این پنج متغیر باشد. بنابراین، در طراحی مدل، این ابعاد باید به صورت بازتابی رسم شوند؛ و جهت فلشها از سمت متغیر هویت برند، به سمت ابعاد آن باشند؛ در حالی که با توجه شکل شماره 2 ،این ابعاد به صورت ترکیبی رسم شده اند و جهت فلشها از سمت ابعاد به سوی متغیر هویت برند رسم شده اند. بنابراین، تحلیل ها و نتایج خروجی آن کاملا متفاوت است و مطابق با ماهیت اصلی پژوهش نمیباشد.
  2. اصولا نمیتوان ارتباط میان ابعاد یک متغیر، با خود آن متغیر را به صورت یک فرضیه مطرح نمود و این کار از نظر آماری و حتی ادبیات مفهومی کاملا اشتباه است. در این مقاله، 5 فرضیه به بررسی ارتباط میان ابعاد متغیر هویت برند، و خود متغیر هویت برند میپردازند که اصولا هیچ جایگاهی نمیتوانند داشته باشند.
  3. در این پژوهش برای بررسی نرمال بودن متغیرها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شده است. بر اساس نتایج این آزمون، در صورتی یک متغیر دارای توزیع نرمال است که مقدار سطح معنی داری آن بیشتر از 05.0 باشد. در این صورت، مقدار آماره آزمون آن نیز قطعا بین 1.96 و 1.96- قرار میگیرد. ولی با توجه به جدول شماره 9 ،که به بررسی نرمال بودن متغیرها میپردازد مشاهده میشود که در مورد شش متغیر ابتدایی جدول، هم میزان سطح معنی داری کمتر از 0.05 است و هم میزان آماره آزمون کمتر از 1.96 میباشد. این موضوع کاملا غیر منطقی و نشدنی است!!
  4. در جدول 12، اگرچه جذر میانگین واریانس استخراج شده برای متغیر هویت برند سازمانی اشتباه نوشته شده است و درواقع، این مقدار باید 0.78 باشد. ولی با این حال، این مقدار هم، از دو همبستگی در همان ستون کنتر است. بنابراین، متغیر هویت برند سازمانی دارای روایی واگرا نمیباشد و باید اصلاح شود.

 

سفارش پروژه

از طریق فرم زیر میتوانید با ما در ارتباط باشید و فایل های خودتان را برای بررسی کارشناسان ما ارسال نمایید. تمامی فایل ها بررسی و از طریق پیامک به شما اطلاع داده میشود.
حداکثر 10 فایل
فایل های مجاز jpg, jpeg, docx, doc, sav, rar, zip, png, pdf, exel, txt
 

0912-2116413

 

               support@royayeziba.com                 

info@royayeziba.com  

hr.tafaghodi@yahoo.com

 راهنما   | درباره ما  تماس با ما

 

تمامی حقوق این سایت محفوظ است