امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

از آنجا که همیشه مقالات منتشر شده در ژورنال های معتبر، به عنوان یک الگو و راهنما برای سایر پژوهش ها قرار می‌گیرند؛ بنابراین نیاز است تا در مورد داوری آنها، به ویژه روش پژوهش و شیوه های آماری به کار رفته در مقالات، حساسیت بیشتری نشان داد. فصلنامه (مدیریت بازرگانی) دانشگاه تهران، از جمله مجلات معتبری است که در ایران، دارای کیفیت و شهرت علمی بالایی است. ولی متاسفانه در اکثر شماره های منتشر شده این فصلنامه؛ به طور متوسط بیش از 60درصد مقالاتی که از شیوه های آماری استفاده کرده اند، دارای ایرادهای بزرگ و مهمی هستند که ارزش مقالات را ساقط می‌کنند و در واقع غیرقابل استناد می‌گردند. 

علی رغم مکاتباتی که با سردبیر و دبیر محترم این فصلنامه وجود داشته و این مشکلات اساسی بین گردیده‌اند، ولی باز هم توجهی به این موضوع نشده و در نتیجه، هنوز هم شاهد انتشار مقالات پر ایراد و بدون ارزش علمی، حتی توسط اساتید بزرگ و به نام دانشگاه‌های معتبر کشور، در این فصلنامه هستیم.

بنابراین، بر اساس رسالت و تعهد علمی خود تصمیم به انتشار مقالات این فصلنامه و گزارش ایرادهای روش شناسانه و آماری آنها گرفتیم.  برای شروع، از شماره سوم (پاییز) این فصلنامه در سال 96 شروع مینماییم و در هر بخش به ارائه یک مقاله (که دارای ایراد روش شناسانه و آماری است) میپردازیم.

hamid1

 

 

عنوان مقاله: بررسي تأثير بازارگرايي اكتشافي و بهرهبردارانه بر نوآوري و عملکرد بنگاه )مورد مطالعه: صنايع غذايي(

  1. یکی از بزرگترین اشکالات این پژوهش مربوط به حجم نمونه بسیار پایین آن برای استفاده از معادلات ساختاریکوواریانس بیس است، آن هم با در نظر گرفتن فرضیه هایی که میانجگری را بررسی می‌کنند. بر اساس نظر کلاین (2011) حداقل حجم نمونه در استفاده از معادالت ساختاری کوواریانس بیس باید 200 باشد؛ ولی در این پژوهش، حجم نمونه 138 در نظر گرفته شده است. بنابراین استفاده از نرم افزار لیزرل در این پژوهش که منطبق بر معادلات ساختاری کوواریانس بیس است، اشتباه بوده و نتایج حاصل از آن معتبر و قابل استناد نیست.
  2. یکی دیگر از بزرگترین اشکالات این پژوهش که قطعا اعتبار آن را ساقط میکند این است که با توجه به جدول شماره 3 ، برای انجام تحلیل عاملی تاییدی، متغیرها را به سه دسته تقسیم نموده و برای هر کدام از این سه دسته، یک مدل تحلیل عاملی تاییدی جداگانه را اجرا نموده است!!! درحالی که تمام این 5 متغیر موجود در مدل مفهومی پژوهش باید در قالب یک مدل، مورد تحلیل عاملی تاییدی قرار گیرند و برای این یک مدل، شاخص های برازش ارائه شوند. در حالی که با توجه به جدول شماره 3 ،سه مرتبه این تحلیل عاملی تاییدی انجام شده و برای هر مدل، شاخص های برازش مدل جداگانه گزارش شده اند که این امر کامال اشتباه است و باز هم نتایج را غیر قابل استناد مینماید.
  3. با توجه به بارهای عاملی سوالات، که در جدول شماره 3 گزارش شده اند، هیچ کدام از متغیرها دارای AVE بالای 0.5 نبوده و در نتیجه دارای روایی همگرا نیستند. بنابراین اصولا نمیتوان وارد مرحله تحلیل ساختاری مدل شد. مشخص نیست که مقادیر AVE در کدام قسمت این جدول ارایه شده اند؟ شاید با عبارت (بار عاملی) برای هریک از این پنج متغیر به آن اشاره شده باشد، که در این صورت هم این مقادیر کاملا اشتباه میباشند، چرا که همانطور که ذکر شد، با توجه به بارهای عاملی هر کدام از سوالات، هیچ کدام از متغیرها دارای AVE بالاتر از 0.5 نیستند. اصولا این عبارت (بار عاملی) در جدول شماره 3 کاملا بی معنی است و مشخص نیست که منظور از ارائه آن چیست!!
  4. روایی واگرا برای متغیرهای مدل، اندازه گیری نشده است که این موضوع، صحت مدل اندازه گیری را زیر سوال میبرد و نمی‌توان از آن، جهت اندازه گیری سازه ها استفاده نمود.
  5. برای استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری کوواریانس بیس، نیاز است تا متغیرهای موجود در مدل دارای توزیع نرمال باشند، ولی در این پژوهش هیچ اشاره ای به این موضوع نشده و ظاهرا مورد بررسی قرار نگرفته است که این امر، نتایج و یافته ها را زیر سوال میبرد.
  6. با توجه به جدول شماره 4 ،فرضیه شماره 1 بدین صورت ذکر شده است: (در بنگاههای فعـال صـنایع غـذایی بـازارگرایی اکتشـافی بـر عملکرد بنگاه تاثیر مستقیم دارد) و ضریب مسیر آن مقدار (0.77-) به دست آمده است. بدین معنی که بازارگرایی اکتشافی، تاثیر معکوس بر عملکرد بنگاه دارد. بنابراین، این فرضیه باید رد شود؛ در حالی که در جدول شماره 4 ،این فرضیه تایید شده است.

 

سفارش پروژه

از طریق فرم زیر میتوانید با ما در ارتباط باشید و فایل های خودتان را برای بررسی کارشناسان ما ارسال نمایید. تمامی فایل ها بررسی و از طریق پیامک به شما اطلاع داده میشود.
حداکثر 10 فایل
فایل های مجاز jpg, jpeg, docx, doc, sav, rar, zip, png, pdf, exel, txt
 

0912-2116413

 

               support@royayeziba.com                 

info@royayeziba.com  

hr.tafaghodi@yahoo.com

 راهنما   | درباره ما  تماس با ما

 

تمامی حقوق این سایت محفوظ است