از آنجا که همیشه مقالات منتشر شده در ژورنال های معتبر، به عنوان یک الگو و راهنما برای سایر پژوهش ها قرار می‌گیرند؛ بنابراین نیاز است تا در مورد داوری آنها، به ویژه روش پژوهش و شیوه های آماری به کار رفته در مقالات، حساسیت بیشتری نشان داد. فصلنامه (مدیریت بازرگانی) دانشگاه تهران، از جمله مجلات معتبری است که در ایران، دارای کیفیت و شهرت علمی بالایی است. ولی متاسفانه در اکثر شماره های منتشر شده این فصلنامه؛ به طور متوسط بیش از 60درصد مقالاتی که از شیوه های آماری استفاده کرده اند، دارای ایرادهای بزرگ و مهمی هستند که ارزش مقالات را ساقط می‌کنند و در واقع غیرقابل استناد می‌گردند. 

علی رغم مکاتباتی که با سردبیر و دبیر محترم این فصلنامه وجود داشته و این مشکلات اساسی بین گردیده‌اند، ولی باز هم توجهی به این موضوع نشده و در نتیجه، هنوز هم شاهد انتشار مقالات پر ایراد و بدون ارزش علمی، حتی توسط اساتید بزرگ و به نام دانشگاه‌های معتبر کشور، در این فصلنامه هستیم.

بنابراین، بر اساس رسالت و تعهد علمی خود تصمیم به انتشار مقالات این فصلنامه و گزارش ایرادهای روش شناسانه و آماری آنها گرفتیم.  برای شروع، از شماره سوم (پاییز) این فصلنامه در سال 96 شروع مینماییم و در هر بخش به ارائه یک مقاله (که دارای ایراد روش شناسانه و آماری است) میپردازیم.

hamid1

 

عنوان مقاله: 

بررسي تأثير ابعاد رفتار شهروندي سازماني برارزش ويژة برند مبتني بر مشتري در صنعت هتلداري: نقش تعديلگر اخلاق كار اسلامي.

 

ایرادها:

1) یکی از بزرگترین ایرادهای آماری این مقاله با توجه به موضوع مورد پژوهش، در انطباق جامعه آماری کارمندان هتل های پارسیان، با مشتریان این هتل ها است. در این پژوهش نمی‌توان به صورت انحصاری، پاسخ های هر کارمند را با پاسخ های مشتریان مربوط به آن کارمندان منطبق نمود. چرا که از منظر موضوع مورد پژوهش هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند و این انطباق معنی دار نیست؛ در واقع، هر کدام از کارمندان و مشتریان بر اساس تجربه زیسته خود در طی یک مدت زمانی به سوالات پاسخ میدهند و نه ادراک لحظه ای خود. به عبارت دیگر، مشتریان بر اساس ادراک خود طی مدت زمانی که در هتل ساکن بوده اند به سوالات پاسخ میدهند و نه ادراک لحظه ای از برخورد با همان کارمندی که وی هم به سواالت پرسشنامه پاسخ میدهد. برای این پژوهش باید میانگین پاسخ های کارمندان و مشتریان هر شعبه را با یکدیگر مقایسه و از آزمون همبستگی استفاده نمود که در این صورت، با توجه به اینکه صرفا سه هتل مورد مطالعه قرار گرفته اند بنابراین حجم نمونه، 3 خواهد بود و قطعا نمیتوان از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده کرد. البته در این مقاله، با توجه به توضیحاتی که در صفحه 448 داده شده است: (( روش نمونه گیری برای گروه اول (مشتریان)، روش در دسـترس و بـرای گـروه دوم (کارکنان صفی)، روش خوشه‌ای دومرحله ای بوده است. در مرحلة اول، جامعة هدف به پنج خوشه (5 هتل) طبقه بندی شد و از میان آنها سه هتل به طور تصادفی انتخاب شدند. از هر هتل به روش تصادفی ساده نمونه گیری شده است))، اصوال هیچ توجهی به موضوع انطباق میان پاسخ های این دو جامعه صورت نگرفته است، چه برسد به اینکه شیوه انطباق هم اهمیت داشته باشد. بنابراین، در همین ابتدا میتوان اعتبار این مقاله را با توجه به شیوه نمونه گیری و انطباق و در نتیجه، شیوه آماری مورد استفاده، ساقط شده دانست و قطعا نتایج آن قابلیت اعتبار ندارند. بنابراین موارد ذیل، صرفا جهت یادآوری دیگر اشکالات ارائه می‌گردند.

 

2) متغیر رفتار شهروندی سازمانی دارای پنج بعد نوع دوستی، تواضع و فروتنی، روحیه جوانمردی، وجدان کاری و فضیلت مدنی است. بنابراین، هنگام طراحی مدل در نرم افزار SmartPLS باید از شیوه مخصوص متغیرهای مرتبه دوم برای این متغیر خاص استفاده نمود. ولی در این پژوهش، تمام سواالت مربوط به این پنج بعد، به صورت یکجا برای متغیر رفتار شهروندی سازمانی رسم شده است و توجهی به حضور ابعاد در مدل نگردیده که این امر کاملا اشتباه است و نتایج را فاقد اعتبار می‌کند.

 

3) با توجه به فرضیه های این پژوهش، باید دو مدل برای تحلیل فرضیه ها رسم می‌شد. یک مدل با حضور متغیر مرتبه دوم (رفتار شهروندی سازمانی) و یک مدل بدون حضور این متغیر و صرفا با در نظر گرفتن ابعاد آن. بدین معنی که صرفا ابعاد متغیر رفتار شهروندی سازمانی، به صورت مستقل در مدل حضور داشته باشند. چرا که برخی از فرضیه های پژوهش به بررسی ارتباط میان ابعاد متغیر رفتار شهروندی سازمانی با متغیر ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری اشاره دارند که قطعا باید این فرضیه ها بدون در نظر گرفتن متغیر مرتبه دوم رفتار شهروندی سازمانی مورد تحلیل قرار بگیرند.

 

4) مقادیر AVE که برای گزارش روایی همگرا در جدول شماره 3 ارائه شده اند، بر اساس بارهای عاملی که در شکل شماره 2 ارائه گردیده اند کاملا نادرست هستند و غلط گزارش گردیده اند. بنابراین، مدل های اندازه گیری موجود در مدل، فاقد روایی همگرا هستند و نمی‌توان از آنها برای تحلیل ساختاری استفاده نمود.

 

5) مقادیر روایی واگرا که زیرمجموعه روایی سازه است و از ارکان اصلی اعتبار سنجی مدل های اندازه گیری به شمار می آید، در این پژوهش گزارش نشده اند که این امر، اعتبار مدل های اندازه گیری و در نتیجه، اعتبار تحلیل های مدل ساختاری را زیر سوال می‌برد.

 

6) برای تعیین حجم نمونه در مدل سازی معادلات ساختاری نمی‌توان از جدول مورگان و یا فرمول کوکران (جدول مورگان بر اساس فرمول کوکران تهیه شده است) استفاده نمود. این جدول برای تعیین حجم نمونه در آزمون های نسبت موفقیت استفاده میشود و نه آزمون های دیگر. بر اساس آخرین استانداردهای APA بهتر است که تعیین حجم نمونه  بر اساس، توان آزمون (Test Power)، حجم اثر (Effect Size) ، خطای نظری، تعداد متغیرها و تعداد سوالات پرسشنامه انجام گیرد.

سفارش پروژه

از طریق فرم زیر میتوانید با ما در ارتباط باشید و فایل های خودتان را برای بررسی کارشناسان ما ارسال نمایید. تمامی فایل ها بررسی و از طریق پیامک به شما اطلاع داده میشود.
حداکثر 10 فایل
فایل های مجاز jpg, jpeg, docx, doc, sav, rar, zip, png, pdf, exel, txt
 

0912-2116413

 

               support@royayeziba.com                 

info@royayeziba.com  

hr.tafaghodi@yahoo.com

 راهنما   | درباره ما  تماس با ما

 

تمامی حقوق این سایت محفوظ است